مشتریان ما

 

  • مجتمع های پتروشیمی فجر
  • مجتمع های پتروشیمی شازند
  • شرکت بهره برداری وتعمیراتی مپنا
  • نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی فارس
  • نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی زواره اصفهان 
  • ایستگاه های تقویت فشار گاز
  • شرکت گاز استان تهران
  • مجتمع های پتروشیمی عسلویه
  • سکوهای نفتی