سیستم

 

کارشناسان بخش فنی این مجموعه ضمن گدراندن دوره های آموزشی پیشرفته از شرکت های بزرگ فعال در زمینه سیستم های هوشمند اعلان و اطفاء حریق مانند Fenwal وMINIMAX و SCAME و SANCO توانایی و قابلیت راه اندازی آنها را دارا میباشند.